Tankpas Aanvragen Shell  thumbnail

Tankpas Aanvragen Shell

Published Jul 06, 24
7 min read


Als u dat doet, is dat vervoer voor rekening van de werkgever (zie paragraaf 1.9 - hoe werkt tankpas leaseplan. In dat geval mag u uw werknemer geen belastingvrije kilometervergoeding betalen. De vergoeding die u betaalt, wordt dan belast als loon van de werknemer. U kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. U kunt uw werknemer een auto ter beschikking stellen die van u is

Dat is het geval in deze situaties: U huurt of least een auto voor uw werknemer. U gaat ermee akkoord de totale kosten (inclusief afschrijving) van de eigen auto van uw werknemer te vergoeden. Als uw werknemer in zijn eigen auto rijdt en u alleen € 0,23 per kilometer voor zakelijke ritten vergoedt, is er geen sprake van een door u ter beschikking gestelde auto.

Als uw werknemer u een bedrag terugbetaalt voor het privégebruik van de auto, dan is de auto in alle gevallen nog steeds een auto van de zaak die aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld. hoe werkt tankpas leaseplan. Als uw werknemer de personenauto die u hem ter beschikking stelt, ook voor privédoeleinden mag of kan gebruiken, geldt voor het privégebruik een bijzondere regeling: de bijtelling

Het is ook mogelijk dat een auto voor privédoeleinden ter beschikking wordt gesteld als u bijvoorbeeld een kilometerbeperking hanteert of als u verbiedt om met de auto naar het buitenland te reizen. De regeling voor particulier gebruik is in het algemeen ook van toepassing op de terbeschikkingstelling van een bestelauto, maar er zijn ook specifieke regels voor deze voertuigen.

Tankpas Afgewezen

De bijtelling is loon in natura. U moet loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen inhouden en de werkgeversheffing Zvw afdragen of de bijdrage Zvw inhouden. hoe werkt tankpas leaseplan. Het kan voorkomen dat uw werknemer de ter beschikking gestelde auto een tijdlang niet gebruikt omdat hij tijdelijk arbeidsongeschikt is of zijn loopbaan onderbreekt. Ook in dat geval blijft de bijtelling voor het privégebruik van de auto van toepassing

U kunt dit loon dus niet aanwijzen als eindheffingsloon. Er is één uitzondering: het deel van de bijtelling voor buitengewone beveiligingsmaatregelen (zie paragraaf 1.3.2) kan worden aangewezen als eindheffingsloon. Zakelijke kilometers zijn kilometers die uw werknemer voor zijn werk rijdt. Ook kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers. Onder woon-werkverkeer vallen ook de kilometers die uw werknemer tijdens een werkdag aflegt tussen de plaats van het werk en zijn woning, bijvoorbeeld kilometers voor de lunch thuis.

Stand-by regelingAls u kunt aantonen dat u uw werknemer een auto ter beschikking hebt gesteld voor wachtdiensten (een roulatiesysteem waarbij uw werknemer gedurende een bepaalde periode oproepbaar moet zijn), mag u alle kilometers tijdens deze wachtdienst als zakelijke kilometers aanmerken. hoe werkt tankpas leaseplan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Uw werknemer heeft geen invloed op de keuze van de auto

Uw werknemer moet tijdens de wachtdienst binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats blijven. U of uw werknemer houdt bij hoeveel kilometer hij tijdens de wachtdienst rijdt en voor welke plaats(en) hij wordt opgeroepen. Als uw werknemer op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak, hoeft u onder bepaalde voorwaarden het privégebruik niet bij zijn loon op te tellen (zie paragraaf 1.3.15).

Je berekent de waarde van het privégebruik over de grondslag voor de bijtelling voor het privégebruik van de auto. De basis is de Nederlandse catalogusprijs op de datum van eerste registratie van de auto, inclusief de belasting van personenauto's en motorrijwielen (hierna: bpm) en btw - hoe werkt tankpas leaseplan. De catalogusprijs is inclusief accessoires die al in de fabriek zijn gemonteerd of door de dealer of importeur op de auto zijn gemonteerd vóór de datum waarop de auto op kenteken is gezet

Berkman Tankpas

Als je de auto buiten Nederland hebt gekocht, bereken je de belastinggrondslag ook aan de hand van de Nederlandse catalogusprijs. Als er geen Nederlandse catalogusprijs beschikbaar is voor de auto, bereken dan de heffingsgrondslag aan de hand van de catalogusprijs van een vergelijkbare auto die in Nederland verkrijgbaar is. hoe werkt tankpas leaseplan. Je berekent de grondslag voor de waarde van de auto voor privégebruik als volgt: Nettocatalogusprijs berekend door de fabrikant of importeur (inclusief accessoires)+ BTW+ bpm bedrag vermeld op het kentekenbewijs= basis voor waarde van privégebruik auto Vanaf het moment dat de ter beschikking gestelde auto ouder is dan 15 jaar, vormt de economische waarde van de auto de basis voor de berekening van de bijtelling voor privégebruik auto (zie paragraaf 1.3.20

In deze databank registreert de RDW de catalogusprijzen van auto's die vanaf 1 januari 2005 voor het eerst op kenteken zijn gezet. hoe werkt tankpas leaseplan. U kunt de databank vinden op . Voor auto's die ouder zijn, maar minder dan 15 jaar oud, kunt u de historische prijslijsten van de officiële importeurs gebruiken

Deze datum staat vermeld in het kentekenregister van de RDW. Dit betekent dat de catalogusprijs van een ingevoerde auto gelijk is aan de catalogusprijs van een auto die voor het eerst als nieuwe auto in Nederland is gebruikt. hoe werkt tankpas leaseplan. Welk bijtellingspercentage u moet hanteren, hangt af van de CO2-uitstoot van de auto en van de datum van 1e toelating of 1e registratie van de auto

Zie paragraaf 1.3.4. U past het toepasselijke percentage toe op de grondslag voor de bijtelling voor privégebruik auto (zie paragraaf 1.3.2). Per loonperiode telt u dan een tijdsevenredig deel van de bijtelling voor privégebruik auto bij het loon van uw werknemer op. Als u het kortingspercentage in de loop van het kalenderjaar niet meer kunt gebruiken, dan past u het kortingspercentage tot dat moment toe en daarna het algemene percentage.

Tankpas Zakelijk Zonder Borg

De datum van 1e toelating is de datum waarop het voertuig (waar ook ter wereld) voor het eerst op de weg is toegelaten (hoe werkt tankpas leaseplan). Vanaf 1 januari 2017 is de datum van 1e toelating, naast de CO2-uitstoot, bepalend voor het bijtellingspercentage dat u moet hanteren. U vindt de datum van 1e toelating op het kentekenbewijs en op rdw.nl wanneer u het kenteken van de auto invoertDe datum eerste tenaamstelling is de datum waarop het kenteken van de auto voor het eerst wordt geregistreerd in het Nederlandse kentekenregister. De datum van eerste inschrijving vindt u op het kentekenbewijs ("datum van eerste inschrijving in Nederland") en op rdw.nl als u het kentekennummer van de auto invoert ("datum van eerste afgifte in Nederland").

Deze datum is niet van belang voor de bijtelling. hoe werkt tankpas leaseplan. De CO2-uitstoot van een auto is bepalend voor de hoogte van de bijtelling: in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW) op het zogenaamde conformiteitscertificaat (u kunt dit certificaat opvragen bij de fabrikant of de importeur) op het milieulabel van de auto in het brandstofverbruiksboekje dat de RDW elk jaar uitgeeft (u vindt dit boekje op rdw.nlU moet dan de hogere waarde van het privégebruik nemen. Als op het algemene bijtellingspercentage een korting van toepassing is, past u die korting toe op de grondslag en trekt u het resultaat af van de waarde van het privégebruik (hoe werkt tankpas leaseplan). De grondslag voor de bijtelling voor een auto zonder CO2-uitstoot en met een datum eerste toelating van 1 februari 2021 is € 45.000

Hoe Met Tankpas Betalen?

Dit is meer dan de bijtelling op basis van het algemene bijtellingspercentage (22% x € 45 - hoe werkt tankpas leaseplan.000 = € 9.900). De termijn van 60 maanden waarbinnen een korting in aanmerking mag worden genomen is nog niet verstreken. De korting op het algemene bijtellingspercentage is dan 6% over de catalogusprijs tot en met € 35.000 = € 2.100

Bij een loontijdvak van een maand is de bijtelling per loontijdvak 1.033,33 (€ 12.400 : 12). Het komt steeds vaker voor dat werkgevers een werknemer niet alleen een auto ter beschikking stellen, maar bijvoorbeeld ook een mobiliteitskaart. De werknemer kan dan zelf kiezen welk vervoermiddel hij voor zijn reis gebruikt.

Voor auto's zonder CO2-uitstoot met een motor die kan worden aangedreven door waterstof en voor volledig batterijgevoede elektrische auto's geldt een korting op de bijtelling - hoe werkt tankpas leaseplan. Die korting wordt berekend over een maximumbedrag (het GLB) (hoe werkt tankpas leaseplan). Voor elektrische auto's wordt onderscheid gemaakt tussen elektrische auto's zonder en elektrische auto's met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto's)

Latest Posts

Inloggen Services Tankpas

Published Jul 14, 24
5 min read

Tankpas Shell Aanvragen

Published Jul 14, 24
7 min read

Tankpas Makro

Published Jul 11, 24
7 min read